Armenian Random Name Generator

List of 100 Armenian Random Name. Refresh the page to generate more

Select Name Generator

Random Armenian Random Names

Click on the name to copy Click on table header to sort the table.
# First Name Last Name Full Name
1 Տիրայր Պետրոսյան Տիրայր Պետրոսյան
2 Շաղիկ Կարապետյան Շաղիկ Կարապետյան
3 Աւետիք Հովսեփյան Աւետիք Հովսեփյան
4 Մարալ Հովհաննիսյան Մարալ Հովհաննիսյան
5 Քաջիկ Գրիգորյան Քաջիկ Գրիգորյան
6 Եար Սարգսյան Եար Սարգսյան
7 Պալիկ Բադալյան Պալիկ Բադալյան
8 Մամիկ Ասատրյան Մամիկ Ասատրյան
9 Տիգրանուհի Ավագյան Տիգրանուհի Ավագյան
10 Թանկագին Հովհաննիսյան Թանկագին Հովհաննիսյան
11 Մնացական Համբարձումյան Մնացական Համբարձումյան
12 Կատար Համբարձումյան Կատար Համբարձումյան
13 Թորգոմ Սարգսյան Թորգոմ Սարգսյան
14 Սրբուհի Հակոբյան Սրբուհի Հակոբյան
15 Յուսինէ Պողոսյան Յուսինէ Պողոսյան
16 Բուրաստան Գրիգորյան Բուրաստան Գրիգորյան
17 Սոնիա Պետրոսյան Սոնիա Պետրոսյան
18 Սարգիս Մելիքյան Սարգիս Մելիքյան
19 Գեղածին Հակոբյան Գեղածին Հակոբյան
20 Տրդատ Բադալյան Տրդատ Բադալյան
21 Նանէ Բադալյան Նանէ Բադալյան
22 Ընձակ Աբդալյան Ընձակ Աբդալյան
23 Սալբի Ասատրյան Սալբի Ասատրյան
24 Շահէ Պետրոսյան Շահէ Պետրոսյան
25 Սերովբէ Կարապետյան Սերովբէ Կարապետյան
26 Նազուկ Հովսեփյան Նազուկ Հովսեփյան
27 Հայկազն Պետրոսյան Հայկազն Պետրոսյան
28 Իւղաբեր Պողոսյան Իւղաբեր Պողոսյան
29 Կարապետ Կարապետյան Կարապետ Կարապետյան
30 Թովմաս Գրիգորյան Թովմաս Գրիգորյան
31 Զարմիկ Հովսեփյան Զարմիկ Հովսեփյան
32 Կաքաւիկ Պետրոսյան Կաքաւիկ Պետրոսյան
33 Զարմինէ Ասատրյան Զարմինէ Ասատրյան
34 Ծիա Հովհաննիսյան Ծիա Հովհաննիսյան
35 Այծեմնիկ Կարապետյան Այծեմնիկ Կարապետյան
36 Արսէն Մելիքյան Արսէն Մելիքյան
37 Ծերուն Աբդալյան Ծերուն Աբդալյան
38 Թալին Պողոսյան Թալին Պողոսյան
39 Տիրուհի Հովհաննիսյան Տիրուհի Հովհաննիսյան
40 Արսինէ Մկրտչյան Արսինէ Մկրտչյան
41 Բիւզանդ Կարապետյան Բիւզանդ Կարապետյան
42 Ծովակ Կիրակոսյան Ծովակ Կիրակոսյան
43 Լալիկ Կարապետյան Լալիկ Կարապետյան
44 Յաղթուհի Պետրոսյան Յաղթուհի Պետրոսյան
45 Խորոտիկ Մուրադյան Խորոտիկ Մուրադյան
46 Արմիկ Հայրապետյան Արմիկ Հայրապետյան
47 Շողեր Գրիգորյան Շողեր Գրիգորյան
48 Ատուր Գրիգորյան Ատուր Գրիգորյան
49 Հերա Հայրապետյան Հերա Հայրապետյան
50 Ամարաս Աբգարյան Ամարաս Աբգարյան
51 Յովիկ Վարդանյան Յովիկ Վարդանյան
52 Լորգի Հովսեփյան Լորգի Հովսեփյան
53 Արսինէ Ավագյան Արսինէ Ավագյան
54 Նորվան Հայրապետյան Նորվան Հայրապետյան
55 Ռուպինա Հովսեփյան Ռուպինա Հովսեփյան
56 Իշխանուհի Մուրադյան Իշխանուհի Մուրադյան
57 Խորէն Սարգսյան Խորէն Սարգսյան
58 Արմենակ Հովհաննիսյան Արմենակ Հովհաննիսյան
59 Զարուհի Հակոբյան Զարուհի Հակոբյան
60 Բարուհի Մկրտչյան Բարուհի Մկրտչյան
61 Լուսնթագ Կարապետյան Լուսնթագ Կարապետյան
62 Նարդուհի Գրիգորյան Նարդուհի Գրիգորյան
63 Սաթենիկ Դարբինյան Սաթենիկ Դարբինյան
64 Մարթա Բադալյան Մարթա Բադալյան
65 Արտա Հայրապետյան Արտա Հայրապետյան
66 Տորք Սարգսյան Տորք Սարգսյան
67 Վարդիթեր Մուրադյան Վարդիթեր Մուրադյան
68 Վարդանոյշ Ավագյան Վարդանոյշ Ավագյան
69 Բալասան Մկրտչյան Բալասան Մկրտչյան
70 Խոսրով Պողոսյան Խոսրով Պողոսյան
71 Արանձեր Դարբինյան Արանձեր Դարբինյան
72 Բիւրեղ Աբդալյան Բիւրեղ Աբդալյան
73 Նազանի Խաչատրյան Նազանի Խաչատրյան
74 Մենտուհի Ավագյան Մենտուհի Ավագյան
75 Նորա Աբդալյան Նորա Աբդալյան
76 Վարդ Խաչատրյան Վարդ Խաչատրյան
77 Շուշօ Մուրադյան Շուշօ Մուրադյան
78 Նազելի Կիրակոսյան Նազելի Կիրակոսյան
79 Կարէն Սարգսյան Կարէն Սարգսյան
80 Անոյշ Վարդանյան Անոյշ Վարդանյան
81 Ժիրայր Մուրադյան Ժիրայր Մուրադյան
82 Նարինէ Սարգսյան Նարինէ Սարգսյան
83 Ինա Սարգսյան Ինա Սարգսյան
84 Ոսկան Համբարձումյան Ոսկան Համբարձումյան
85 Աբգար Ավագյան Աբգար Ավագյան
86 Երուանդ Ավագյան Երուանդ Ավագյան
87 Զաւեն Պողոսյան Զաւեն Պողոսյան
88 Սոֆիկ Կիրակոսյան Սոֆիկ Կիրակոսյան
89 Մոմիկ Աբդալյան Մոմիկ Աբդալյան
90 Դշխուն Աբդալյան Դշխուն Աբդալյան
91 Մանուէլ Հովսեփյան Մանուէլ Հովսեփյան
92 Վարդուհի Ասատրյան Վարդուհի Ասատրյան
93 Յարօ Կիրակոսյան Յարօ Կիրակոսյան
94 Տէրուն Հայրապետյան Տէրուն Հայրապետյան
95 Վերջալոյս Կարապետյան Վերջալոյս Կարապետյան
96 Յակոբ Ավագյան Յակոբ Ավագյան
97 Պաղտօ Պողոսյան Պաղտօ Պողոսյան
98 Համաստուհի Համբարձումյան Համաստուհի Համբարձումյան
99 Բանիկ Մուրադյան Բանիկ Մուրադյան
100 Չարենց Կարապետյան Չարենց Կարապետյան